NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ZAKRESIE PRACY SEZONOWEJ I KRÓTKOTERMINOWEJ / New rules of employment of foreigners in Poland in the context of seasonal and shot-term work

Jolanta Drobot, Renata Waśkiel

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(19)

Abstract:

The article covers issues related to the changes introduced to the Act of 20 April 2004 on employment promotion and labour market institutions, effective from 1.01.2018. The presented considerations refer to the issue of employment of foreigners in the territory of our country, which is important for the Polish labour market. The study focuses on two thematic blocks. The first of these is the permission for seasonal work, the second is the short-term work of foreigners in the Republic of Poland.

Keywords: seasonal work, short-term work, employment of foreigners, Polish labour market

Abstrakt:

Artykuł obejmuje zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązujące od 1.01.2018 r. Prezentowane rozważania odnoszą się do istotnej dla polskiego rynku pracy kwestii, jaką jest zatrudnianie cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Opracowanie koncentruje się wokół dwóch bloków tematycznych. Pierwszym z nich jest zezwolenie na pracę sezonową, drugim zaś – praca krótkoterminowa cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowa kluczowe: praca sezonowa, praca krótkoterminowa, zatrudnienie cudzoziemców, zezwolenie na pracę sezonową, procedura oświadczeniowa, wpis do ewidencji oświadczeń


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Wykaz aktów prawnych:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r.

w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich

w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, Dz. U.

UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 375.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2017

w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy

dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

Dz.U. 2017 poz. 2349.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r.

w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy

cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne

bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. 2015,

poz. 588.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2017 r.

w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności

(PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową

cudzoziemca, Dz.U. 2017 poz. 2348.

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.

zm.

Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917.

Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.

Wykaz literatury:

Bator A., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk

prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2012.

Bielak-Jomaa E., Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia

dostępu do rynku pracy, [w:] Zatrudnianie cudzoziemców, red. Góral

Z., Warszawa 2015.

Culepa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka D., Komentarz do ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Warszawa 2015.

Góral Z. Komentarz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy, Warszawa 2016.

Nowak D., Gajda M., Zatrudnianie cudzoziemca przy pracy sezonowej,

,,Monitor Prawa Pracy” 2018, nr 4.

Schiffter K., Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po wejściu w życie nowej

ustawy o cudzoziemcach, ,,Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 10.

Stępniak R., Nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej

i krótkoterminowej, ,,Monitor Prawa Pracy” 2017, nr 9.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z projektami

aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 1494, Warszawa, 12 kwietnia

r.

Wykaz orzecznictwa:

Wyrok NSA z 18.04.1996 r., II SA 872/95, LEX nr 654867.

Wykaz źródeł internetowych:

Chądzyński M., Osiecki G., Rząd łaskawszy dla Ukraińców: uszczelnienie

systemu, ale zatrudnienie nadal na oświadczeniu, serwis www.

gazetaprawna.pl, 6.12.2016, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-

-i-kariera/artykuly/999119,zgoda-miedzy-ministrami-w-sprawie-

-ukraincow.html,komentarze-najnowsze,1 [dostęp: 27.12.2018].

Gospodarowicz K., Macyszyn M., Etat dla cudzoziemca lepszy niż kontrakt

cywilny, serwis www.rp.pl, 9.11.2017 r., https://www.rp.pl/Kadry/311099985-Etat-dla-cudzoziemca-lepszy- niz-kontrakt-

cywilny.html [dostęp: 27.12.2017].

Matłacz A., 12 pytań o zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, serwis www.

prawo.pl, 5.01.2018, https://www.prawo.pl/kadry/12-pytan-o-zmiany-

w-zatrudnianiu-cudzoziemcow,267392.html [dostęp: 8.01.2018].

Mirowska-Łoskot U., Szwed: Krótkoterminowe zatrudnianie cudzoziemców

nie służy Polsce, serwis www.gazetaprawna.pl, 28.12.2016, https://

serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1005737,szwed-o-

-zatrudnianiu-cudzoziemcow-w-polsce.html [dostęp: 28.12.2017].

Piegza Sz., Polska nie przyjmie robotników z Korei Północnej? MSZ:

nie jesteśmy zobowiązani do wymiany pracowników, serwis www.

wiadomości.onet.pl, 20.06.2016, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-

-w-onecie/polska-nie-przyjmie-robotnikow-z-korei-polnocnej-msz-

-nie-jestesmy-zobowiazani-do/vvpb9s [dostęp: 20.01.2018].

Zatyka-Szlachcic A., Nowe zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową

świadczoną przez cudzoziemców, serwis www.prawo.pl,

05.2016, https://www.prawo.pl/kadry/nowe-zezwolenia-na-prace-

sezonowa-i-krotkoterminowa-swiadczona-przez-cudzoziemcow,

html [dostęp: 20.01.2018].

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce, serwis www.poranny.

pl, 18.12.2017, http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/a/nowe-zasady-

zatrudniania-cudzoziemcow-w-polsce,12778035/ [dostęp:

01.2018].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.