Tom X

Spis treści

Articles

„THIS INTELLECTUAL WORLD HAS TO ITSELF, THAT SOMETIMES IT BECOMES FOR THE SOUL, WHAT AIR, FOOD AND DRINKS ARE FOR THE BODY” – BIBLIOPHILE IN EXILE. LITERARY CORRESPONDENCE OF GUSTAW ZIELIŃSKI PDF
Małgorzata Król
NORBERTANKI PŁOCKIE / The Norbertine Sisters of Płock PDF
Zofia H. Kuźniewska
WKŁAD ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W PŁOCKU W DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W LATACH 1945-1989 / Contribution of Polish Teachers’ Union in Plock to training and developing teachers in the years 1945-1989 PDF
Beata Cieśleńska
ASPEKTY PIECZY ZASTĘPCZEJ NA PRZYKŁADZIE PCPR W PŁOCKU / Aspects of foster care on the example of the County Family Support Center (PCPR) in Plock PDF
Edyta Bogdańska
DZIAŁALNOŚĆ FORMACJI OBRONY CYWILNEJ NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN / Activity of the civil defence formation on the example of PKN ORLEN PDF
Remigiusz Wiśniewski
ŻYCIE TOWARZYSKIE NA PROWINCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE „KORESPONDENTA PŁOCKIEGO” / Social life in the provinces of Congress Poland (The Kingdom of Poland) in the light of „Korespondent Płocki” PDF
Beata Woźniak
KOŚCIÓŁ W OPINOGÓRZE UFUNDOWANY PRZEZ GENERAŁA WINCENTEGO KRASIŃSKIEGO / The church in Opiniogóra funded by general Wincenty Krasicki PDF
Wojciech Jerzy Górczyk
ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO- -PRZESTRZENNEJ USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO / Analysis of socio-spatial accessibility of health care services in the communes of Płock poviat PDF
Konrad Podawca
NAUCZYCIEL KREATOREM POSTAW (ANTY)DYSKRYMINACYJNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM / Teacher as creator of anti-discrimination attitudes in the school environment PDF
Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska
KSZTAŁCENIE INSTRUKTORÓW I NAUCZYCIELI TAŃCA DLA EDUKACJI POWSZECHNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA OŚWIATY CHOREOGRAFICZNEJ W POLSCE I NA UKRAINIE PDF
Mirosław Kisiel, Halina Nikolai
O PRZYGOTOWANIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PRACY Z RODZINĄ / About preparation of social worker to working with family PDF
Agnieszka Głowala
OD RELATYWIZMU PSYCHOLOGICZNEGO DO WYMIARU ŻYCIA DUCHOWEGO / From psychological relativism to the spiritual dimension PDF
Stanisław Lipiński
ANALIZA WYBRANYCH PRZYCZYN ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH / The analysis of selected reasons for suicidal behaviours among adults PDF
Beata Płaczkiewicz
POWSTANIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ŻYDOWSKICH PARTII POLITYCZNYCH I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W GALICJI WSCHODNIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. / Establishment and activity of Jewish political parties and civic organizations of Eastern Galicia at the turn of the 20th PDF
Ivan Monolatii
ENDECKI HUNGAROFIL – PRZYPADEK KAROLA STEFANA FRYCZA (1910-1942) / The Hungarophile of National Democracy, the case of Karol Stefan Frycz (1910-1942) PDF
dr Arkadiusz Meller
OCENA JAKOŚCI USŁUG KSIĘGOWOPODATKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BIURO RACHUNKOWE W OPINII KLIENTÓW / Assesement of the quality of accountancy and tax services offered by the accounting office in the opinions of clients PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Beata Lazarowska
PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKI / Partners of foreign trade of Poland PDF
Witold Rakowski
NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ZAKRESIE PRACY SEZONOWEJ I KRÓTKOTERMINOWEJ / New rules of employment of foreigners in Poland in the context of seasonal and shot-term work PDF
Jolanta Drobot, Renata Waśkiel
MIĘDZY ENCYKLOPEDYCZNĄ NIEWIEDZĄ A KOMPETENCJĄ MNIEMANĄ, CZYLI MANOWCE AKSJOLOGICZNE POLSKIEJ KRYTYKI PRZEDE WSZYSTKIM ROCKOWEJ / Between encyklopedic ignorance and competence supposed: axiological cul-de-sacs of polish rock journalism... PDF
Andrzej Dorobek


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.