Procedura recenzowania artykułów

 • Każdy z autorów wraz z tekstem składa oświadczenie o oryginalności pracy. Autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania artykułu w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa swój procentowy udział w przygotowaniu pracy.
 • Artykuły nadsyłane do Redakcji powinny spełniać wymogi redakcyjne zamieszczone na stronie czasopisma.
 • Wzory niezbędnych dla autora formularzy są dostępne na stronie internetowej czasopisma (oświadczenie autora, oswiadczenie o współautorstwie).
 • Wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma dokonuje Redaktor Naczelny czasopisma i redaktorzy tematyczni. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane.
 • Redakcja powołuje do oceny każdego artykułu dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.
 • Uczelnia zawiera stosowne umowy z recenzentami, określające wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji, zapewniające wiarygodność ich konkluzji, adekwatne do potrzeb Redakcji. Recenzje niezgodne z umową nie są przyjmowane. 
 • Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind review process).
 • Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.
 • Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje w wersji papierowej.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane, natomiast raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów na stronie internetowej czasopisma.
 • Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora Naczelnego czasopisma i nie podlega odwołaniu.

 

Procedure of scholary peer review of the paper

 • Each author submits his/her paper and a declaration that the text is totally original and does not undergo or participate in any other publishing procedures. The author transfers to the editor the exclusive right to publish, issue and distribute the text in print and in electronic form. In case of co-authorship each author determines the percentage of his/her share in the process of paper preparation.
 • The papers submitted for publishing should meet editorial requirements determined on the journal web site.
 • All model forms are presented on the journal web site.
 • Initial review of scientific papers sent to be published is made by the Editor-in-Chief and theme editors. Papers that do not comply with basic substantive, language and formal requirements determined for scientific papers are rejected.
 • Two independent reviewers from outside the higher school are appointed to assess any publication.
 • The university signs contracts with reviewers in order to ensure transparency and detail in their reviews as well as reliable conclusions necessary for editing purposes. Reviews contrary to agreement are not accepted.
 • The authors and reviewers do not know their identities (double blind review process).
 • Review must be prepared in writing and finished with a clear decision whether to accept or refuse to accept a paper.
 • All  written reviews are archived by the editors.
 • Names of reviewers of each particular volume are not revealed; once a year a list of co-operating reviewers is published on the journal web site.
 • The final decision whether to accept or refuse to accept a given paper for print is made by the journal Editor-in-Chief and is not subject to an appeal procedure.