Zapora ghostwriting

W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku informuje Autorów o poniższym zaleceniu:

Autorzy artykułów powinni ujawniać wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenia i opracowania badań, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy
czym główną odpowiedzialność ponosi autor składający opracowanie.

Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane oraz demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Przykładami nierzetelności naukowej są ghostwriting i guest authorship.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.