MULTIKULTURALIZM I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO DEMOKRACJI LIBERALNEJ

Marcin Polakowski

Abstrakt


Streszczenie
Wielokulturowość jest jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej
we współczesnym świecie zachodnim. Problem ten jest rozpatrywany przede wszystkim
w kontekście trudności z dostosowaniem grup mniejszościowych do życia w społeczeństwach
zachodnich, które są jedną z przyczyn kryzysu współczesnych ustrojów demokratycznych.
Artykuł jest próbą rozpoznania podstawowych sprzeczności pomiędzy założeniami
teorii multikulturalizmu a teoretycznymi podstawami liberalnych demokracji.
Słowa kluczowe: liberalizm, demokracja, multikulturalizm, bezpieczeństwo społeczne,
stabilność, ustrój polityczny, mniejszości
Abstract
Multiculturalism is one of the most important issues discussed in the public forum
of the modern western world. This issue is considered in the context of difficulties with the
adaptation of the minority groups to the life in democratic societies, which is seen as one of
the reasons for modern democratic systems’ crisis. The article attempts to recognize basic
contradictions between assumptions of multicultural theories and theoretical foundations
of liberal democracies.
Keywords: liberalism, democracy, multiculturalism, social security, stability, political
system, minorities


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA:

Finer Samuel E. 1975. State- and Nation-Building in Europe: The Role of the Military. W The

Formation of National States in Western Europe, red. Charles Tilly. Princeton, N.J.: Princeton

University Press.

Fukuyama Francis. 2009. Koniec historii. Kraków: Znak.

Kukathas Chandran. 2003. The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom.

Oxford-New York: Oxford University Press.

Kymlicka Will. 1995. Multicultural citizenship. Oxford-New York: Oxford University Press.

Kymlicka Will. 2007. Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of

Diversity. Oxford-New York: Oxford University Press.

Kymlicka Will. 2001. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship.

Oxford-New York: Oxford University Press.

Legutko Ryszard. 2007. Traktat o wolności. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Lilla Mark. 2009. Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód. Warszawa: W.A.B.

MacIntyre Alasdair. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN.

Mill John Stuart. 2005. Utylitaryzm. O wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oakeshott Michael. 2008. O postępowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Parekh Bhikhu. 2000. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory.

London: MacMillan Press Ltd.

Pettit Philip. 1997. Republicanism. A Theory of Freedom and Government. Oxford-New York:

Oxford University Press.

Poggi Gianfranco. 2010. Państwo. Jego natura, rozwój i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN. (wersja ebook)

Taylor Charles. 1994. The Politics of Recognition. W Multiculturalism. Examining the Politics

of Recognition, red. Amy Gutmann. Princeton, N.J.: Princeton University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock