KSZTAŁTOWANIE OBRAZU MACIERZYŃSTWA PRZEZ NASTOLETNIE MATKI . PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNA

Martyna Żelazkowska

Abstrakt


Streszczenie:
Macierzyństwo to jedno z ważniejszych zadań życiowych, które realizują kobiety
na różnych etapach swojego życia. Znacząco wpływa na zmiany, które zachodzą w kobiecie.
Niewątpliwie kształtuje ono obraz własnej osoby, a także obraz siebie w roli matki.
Macierzyństwo nie jest prostym zadaniem – zwłaszcza dla nastoletniej dziewczyny. Zmusza
ono za każdym razem do przeorganizowania dotychczasowego sposobu życia. W wieku
nastoletnim młoda dziewczyna stoi przed zadaniami, które wiążą się ściśle z jej wiekiem
rozwojowym, tzn. uczęszczaniem do szkoły, zawieraniem przyjaźni, rozwijaniem
zainteresowań. Stając się matką, zmuszona zostaje ona do podjęcia się realizacji zadań
życiowych, które przypisane są kobietom dorosłym, czyli rodzenie i wychowanie dzieci.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, które charakteryzują czynniki determinujące
znaczenie przedwczesnego macierzyństwa. Ukazuje jak wpływ różnych zmiennych
oddziałuje na kształtowanie pozytywnego bądź negatywnego obrazu macierzyństwa
młodej kobiety.
Słowa kluczowe: obraz macierzyństwa, nastoletnia matka, macierzyństwo, rodzina, partner,
wsparcie
Abstract:
Motherhood is one of the most important life tasks which women realize at different
stages of their lives. It significantly influences the changes occurring in a woman.
Undoubtedly, it shapes the self-image including that of a mother. Motherhood is not a simple
task - especially for teenage girls. It always makes a person involved reorganize their
way of life. In adolescence, a young girl is facing tasks closely associated with her age and
development, e.g.. going to school, making friends, developing interests. While becoming
a mother, she is forced to undertake the tasks of life assigned to adult women (the procreation
and the education of children).
This article presents the findings of research characterizing the factors determining
the importance of early motherhood. It shows how the impact of different variables
affects the development of a positive or negative image of a young woman’s motherhood.
Keywords: the image of motherhood, teenage mother, motherhood, family, partner, support


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Alexander Jo, Levy Valerie, Roch Sarah. 1995. Nowoczesne położnictwo, Warszawa: Wydawnictwo

Lekarskiw: PZWL.

Bartosz Bogna. 2002. Doświadczenia macierzyństwa: analiza narracji biograficznych. Wrocław:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bielawska-Batorowicz Eleonora. 2006. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Śląskie

Wydawnictwo Naukowe.

Bidzan Mariola. 2013. Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Harmonia

Uniwersalis.

Budrowska Bogusława. 2000. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław:

Wydawnictwo Funna.

Erikson Erik. 1997. Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Fromm Erich. 1971. O sztuce miłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kościelska Małgorzata. 2004. Niechciana seksualność - o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych

intelektualnie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Mikołajczyk-Lerman Grażyna. 2007 „Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny”.

Polityka Społeczna, nr 8.

Nęcki Zbigniew. 1990. Wzajemna atrakcyjność, Warszawa: Wiedza Powszechna

Skowrońska-Zbierzchowska Alicja. 2010. Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne,

Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Słownik Języka Polskiego, 2003, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Szukalski Piotr. 2010. „Nastoletnie macierzyństwo w Polsce- ujęcie regionalne”. Praca socjalna,

nr specjalny.

Wilczek Maria. 1998. Macierzyństwo istotą powołania kobiety. W Międzynarodowy Kongres

„O godności macierzyństwa”, red. Ewa Kowalewska. Warszawa: Human Life International-

Europa

Wróblewska Wiktoria. 2006. „Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji

seksualnej nastolatków”. Nowa Medycyna, nr 4.

Żelazkowska Martyna. 2016. Wczesne macierzyństwo – kryzys czy szansa. Olsztyn: Olsztyńska

Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock