OPIEKA SZPITALNA W NADWIŚLAŃSKIEJ CZĘŚCI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ DO XVIII W.

Zofia Hanna Kuźniewska

Abstrakt


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie historii opieki Kościoła na Ziemi
Dobrzyńskiej do XIX. Dla wszystkich ubogich zakładano szpitale, gdzie otrzymywali oni
pomoc i opiekę. Na tym terenie było dziewięć szpitali w następujących miejscowościach:
Bobrowniki, Ciechocin, Chełmica Wielka, Dobrzejewice, Nowogród, Ostrowite, Szpetal,
Zaduszniki, Złotoria. Wszystkie te szpitale znajdowały się pod opieką duchowieństwa.
Słowa kluczowe: Dobrzyńska Ziemia, duchowieństwo, szpital, Kościół
Abstract
The purpose of the following article is to present the history of the charity care
of Church in Dobrzyń area until the XIX century. There were then hospitals built for the
poor, where the needy received care and assistance. In the region there were 9 hospitals
located in the following places: Bobrowniki, Ciechocin, Chełmica Wielka, Dobrzejewice,
Nowogród, Ostrowite, Szpetal, Zaduszniki, Złotoria. All hospitals remained under the guardianship
of the clergy.
Keywords: Dobrzyń area, clergy, hospital, Church


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Brzeziński Tadeusz (red.). 2014. Historia medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie

PWZL.

Chodyński Stanisław. 1912. Wikariusze katedry włocławskiej. Włocławek: brak wydawnictwa.

“Confirmatio dismembrationis quatuor ecclesiarum parochialium a dioecesis Plocensis et unionis

ad dioecesis Wladislaviensem”. 1889. Monumenta historica dioeceseos Wladislaviensis,

tom 8.

Drabina Jan. 1991. Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV wieku. Opole: Instytut Ślaski.

Gajda Zdzisław. 1969. Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie

w XVIII w. Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Geremek Bronisław. 1989. Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa: Czytelnik.

Grotowski Żelisław. 1910. Rozwój instytucji dobroczynnych w Warszawie. Warszawa: brak wydawnictwa.

Karpiński Andrzej. 1983. Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku. Warszawa:

Wydawnictwo PWN.

Kujawski Witold. 2000. „Zarys dziejów diecezji włocławskiej”. Diecezja włocławska.

Kumor Bolesław. 1969-1971. „Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939)”. Archiwa,

Biblioteki i Muzea Kościelne, tom 18-23 (nadbitka).

Librowski Stanisław. 1964a. „Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. 1. Opracowanie

archiwalno-źródłoznawcze”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne tom. 8.

Librowski Stanisław. 1964b. „Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1”. Archiwa, Biblioteki

i Muzea Kościelne tom 8.

Litak Stanisław. 1998. Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka. W Szpitalnictwo

w dawnej Polsce, red. Maria Dąbrowska, Jerzy Kruppe. Warszawa: Wydawnictwo

Instytutu Etnologii i Archeologii PAN

Longosz Stanisław. 1997. „Ksenodochium-hospicjum wczesnochrześcijańskie (nazwa, geneza,

rozwój regionalny, struktura i organizacja)”, Vox Patrum, tom 32-33.

Majewski Dariusz. 2003. „Stan szpitalnictwa parafialnego w diecezji płockiej na przełomie

XVI i XVII wieku na podstawie wizytacji biskupa Wojciecha Baranowskiego”. Studia

płockie. tom XXXI.

Marczewski Marek. 1997. „Posługa charytatywna diakona w Kościele pierwszych wieków”,

Vox Patrum, tom 32-33.

Musiał Danuta. 1997. „Asklepiejony jako ośrodki opieki nad chorymi w starożytności”. Vox

Patrum, tom 32-33.

Nowacki Józef. 1934. Opactwo św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem zakonu cysterskiego

(ok. 1228-1358). Gniezno: brak wydawnictwa.

Surdacki Marian. 1992. Opieka społeczna w Wielkopolsce zachodniej w XVII i XVIII wieku.

Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szacherska Stella Maria. 1960. Opactwo cysterskie w Szpetalu, a misja pruska. Warszawa:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

„Visitatio ecclesiarum harum quatuor (quae sequuntur)“. 1901. Monumenta historica dioeceseos

Wladislaviensis, tom 21.

Żebrowski Tadeusz. 1971. Zarys dziejów diecezji płockiej. Płock: Wydawnictwo Deicezjalne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock