APLIKACJA KATEGORII SENSU DO PEDAGOGIKI W WYMIARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Jarosław Michalski

Abstrakt


Streszczenie
Kultura dostarcza pewnych koncepcji filozoficznych stanowiących podbudowę
życia godziwego, podsuwa rozwiązania podstawowych problemów egzystencjalnych,
ustanawia społeczne mechanizmy ich podtrzymywania. Stanowią one układ odniesienia
zarówno dla społecznego, jak i indywidualnego życia. Typ ładu społecznego, w którym
przebiega egzystencja człowieka, odgrywa znaczącą rolę w procesie kształtowania przez
niego własnego życia i własnej w nim tożsamości, gdyż stanowi ramy zakreślające kontekst
rozumienia świata przeżywanego i działania w nim, ale zawsze poprzez odnalezienia
sensu życia. Treścią wystąpienia będzie aplikacja kategorii sensu do pedagogiki w jej
wymiarze teoretycznym i praktycznym i próba odpowiedzi na pytania: jak zagadnienie
kształtowania sensu życia ożywić w życiu społecznym, w wychowaniu, w edukacji,
w myśleniu pedagogicznym, jak pomóc ludziom wchodzić na drogę, która nie prowadzi
do nicości, lecz ku pełni bytu i życia.
Słowa kluczowe: tożsamość podmiotowa, problem egzystencjalne, sens życia, pełnia życia,
Viktor.E Frankl.
Abstract
Culture provides some philosophical concepts composing fundaments of fair life,
suggests solutions to key existential problems, defines social mechanisms for their maintenance.
They compose a reference system of social and individual lives. The type of
social order in which human existence finds its course plays a crucial role in the process of
development of their own life and identity as it econompasses a framework of context for
understanding the world and functioning in it, yet invariably via finding the sense of life.
The content of the following presentation shall include application of sense category to the
pedagogy and an attempt to answer the question: how to liven up the issue of the development
of sense of life in social life, upbringing, education, pedagogical way of thinking and
methods to help others to enter the path which would not lead to nothingness but to the
plentitude of life and existence..
Keywords: subject identity, existential problems, sense of life, plentitude of life, Viktor.E.
Frankl.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia :

Borowska Teresa. 1998. Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji. Warszawa: IBE.

Fernández - Armesto Felipe. 1999. Historia prawdy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Ferry Loren. 1998. Człowiek-Bóg, Czyli o sensie życia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Frankl Viktor Emil. 1972. Der Wille zum Sinn. Wien: Huber.

Frankl Viktor Emil. 1982. Die Psychotherapie in der Praxis. Wien: Franz Deuticke.

Frankl Viktor Emil. 1987. “Das Leiden am sinnlosen Leben”. Universitas nr 2/512.

Frankl Viktor Emil. 1998. Homo patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kopaliński Władysław. 1990. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa:

Wiedza Powszechna.

Leksykon PWN. 2000. Filozofia. Warszawa: PWN.

Michalski Jarosław. 2006. „Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą”, Studia

Warmińskie, nr 51.

Michalski Jarosław. 2011. Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla. Toruń:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pasterniak Waldemar. 2001. Rozjaśnić egzystencję. O dylematach i rozdrożach edukacji. Poznań:

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Stróżewski Władysław. 2002. W kręgu wartości. Kraków: Znak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock