KOMPETENCJE NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE KSZTAŁCENIA

Ilona Żeber-Dzikowska, Małgorzata Wysocka-Kunisz, Aleksandra Szydłowska

Abstrakt


Streszczenie
W artykule poruszono sprawy związane z procesem kształcenia, który realizowany
jest różnymi sposobami i za pomocą rozmaitych środków dydaktycznych. Umiejętność
rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolność do współpracy w relacjach międzyludzkich
wiążą się z kompetencjami wychowawczymi i społecznymi. Nauczyciel powinien
dysponować wiedzą na temat istoty zasad, metod i form realizacji procesu kształcenia
oraz powinien zorganizować warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, tak by wykorzystać
inicjatywę młodzieży do samodzielnych poszukiwań w gąszczu wielu aktualnie
dostępnych źródeł.
Słowa kluczowe: nauczyciel, kształcenie, kwalifikacje, kompetencje, zawód, rynek.
Abstract
The paper discusses issues related to the educational process which is implemented
in various ways and by means of various teaching methods. The ability to recognize
students’ needs and the ability to cooperate in social relationships are associated with educational
and social competences. A teacher should have the knowledge of the nature of
principles, methods and forms of implementing the teaching process and he/she should
arrange appropriate conditions for students to acquire knowledge independently and use
the initiative of the young to independently explore ‘the jungle’ of many currently available
sources.
Key words: teacher, education, qualifications, competences, profession, market.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia :

Bendyk E. 2006. „Innowacje głupcze”, Polityka Nr 36 (2570).

Denek K. 2008. „Edukacja jutra”, Homines Hominibus nr 1(4).

Denek K. 2000. Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy

systemu edukacji w Polsce. W Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych

w Polsce, red. Kazimierz Wenta. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Hyżak B. 2005. Kompetencje i umiejętności nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku. W Edukacja

jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. Franciszek Bereźnicki, Kazimierz

Denek. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Kołodziejska D. 2003. „Freinet a współczesna pedagogika”, Nowe w Szkole nr 7-8.

Kopaliński W. 2000. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, „Świat

Książki”, Warszawa: Świat Książki.

Krochmalska-Gawrosińska E. 2005. Henryk Rowid – kreator idei pedagogicznych w Polsce

okresu Dwudziestolecia Międzywojennego. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo

Piotrkowskie.

Kwaśnica R. 2003. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W Pedagogika. podręcznik akademicki,

red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Kwiatkowska H. 2008. Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Okoń W. 2004. Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie

„Żak”.

Olszak A. 2001. Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych, Lublin: Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stech K. 2002. Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenia na problem W Kompetencje

nauczyciela- wychowawcy, red. K. Ferenz, E. Kozioł. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu

Zielonogórskiego.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.

Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Szopiński J. 2004. Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe,

, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sztompka P. 2007. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock