PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE NAUCZYCIELA

Ewa Wiśniewska

Abstrakt


Streszczenie
Artykuł prezentuje rozważania o przywództwie edukacyjnym nauczyciela. Podstawą
rozważań jest teza, że we współczesnej rzeczywistości procesy edukacyjne sprowadzane
są coraz częściej do strategii zarządzania a nauczyciel traktowany jest jako
urzędnik/funkcjonariusz systemu oświaty. Praca nauczyciela, zdaniem autorki, ma jednak
przede wszystkim wymiar osobowy i jest pochodną rozumienia nauczyciela jako profesjonalisty,
etycznie zaangażowanego we wspieranie rozwoju ucznia.
W artykule przedstawiono problematykę przywództwa nauczycielskiego w wymiarze
osobowym opartym na zasadzie odpowiedzialności. Przedstawiono istotę przywództwa,
pojęcie, model i standardy przywództwa edukacyjnego. Scharakteryzowano
wybrane kompetencje nauczycielskie determinujące osobowe i odpowiedzialne przywództwo
nauczyciela.
Słowa kluczowe: Nauczyciel, przywództwo, przywództwo edukacyjne, podmiotowość,
odpowiedzialność nauczyciela
Abstract
The paper presents considerations on teachers’ educational leadership. What
forms the basis of this consideration is the thesis that contemporary educational processes
are more and more often reduced to management strategies in which teachers are treated
as clerks and functionaries of the educational system. However, according to the author,
the teaching profession primarily comes down to the personal dimension and consists in
perceiving teachers as professionals who are ethically committed to facilitating students’
development.
The paper presents problems connected with teachers’ educational leadership in
the personal dimension based on the responsibility rule. What has been presented includes
the essence of educational leadership, the notion, models and standards of this leadership
as well as the selected teaching skills determining personal and responsible educational
leadership.
Key words: Teacher, leadership, educational leadership, subjectivity, teachers’ responsibility


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Albińska Ewa. 2004. Odpowiedzialność. W Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. tom III,

red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Żak. Wydawnictwo Akademickie.

Covey Stephen R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania. tłum. I. Majewska-Opiełka. Poznań:

REBIS.

Covey Stephen R. 2011. Zasady skutecznego przywództwa. tłum. K. Pawłowski. Poznań: REBIS.

Góralska Renata, Madalińska - Michalak Joanna. 2013. Kompetencje emocjonalne nauczyciela.

Warszawa: Wolters Kluwer.

Kordziński Jarosław. 2013. Nauczyciel, trener, coach. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kowal Stanisław. 2004. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo

Naukowej Akademii Pedagogicznej.

Kwiatkowski Stefan, Michalak Joanna. 2010. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce.

Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Kwiatkowski Stefan, Michalak Joanna, Nowosad Inetta. 2011. Przywództwo edukacyjne

w szkole i jej otoczeniu. Warszawa: Difin.

Majewska - Opiełka Iwona. 1998. Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa:

Medium.

Majewska - Opiełka Iwona. 2010. Wychowanie do szczęścia. Poznań: Rebis.

Mazurkiewicz Grzegorz. 2011. Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją

wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazurkiewicz Grzegorz. 2012. Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Męczkowska-Christiansen Astrid. 2015. „Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej:

menadżer, urzędnik czy obywatel”? Forum Oświatowe Nr 2(54).

Michalak Joanna M. 2004. Odpowiedzialność nauczyciela. W Encyklopedia Pedagogiczna

XXI wieku. tom III, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Żak. Wydawnictwo Akademickie.

Penc Józef. 2008. Encyklopedia Zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy. Łódź: Wyższa

Szkoła Studiów Międzynarodowych.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock