DYREKTOR PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ : PEDAGOG , MENAGER CZY ZAKŁADNIK SYSTEMU ?

Krzysztof Gogacz

Abstrakt


Streszczenie
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie aktów prawnych
szeregu instytucji publicznych do wymagań wspólnoty. Dotyczy to także regulacji prawnych
związanych z systemem oświaty. Życie jednak pokazuje, że nie w każdym przypadku
udało nam się dokonać na czas zmian, zapobiegając korupcjogennym i patologicznym
mechanizmom społecznym. Wewnętrzna krytyka systemu edukacji nijak się ma do absolwentów
polskich szkół średnich i uczelni wyższych, którzy doskonale radzą sobie na
europejskim rynku pracy, a w wielu przypadkach są poszukiwani jako świetni fachowcy,
wypierając przedstawicieli innych nacji. Zmieniająca się europejska rzeczywistość wymusza
eksperymentowanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dających nadzieję
na poprawę efektywności kształcenia młodego pokolenia. Bywa jednak i tak, że nowych
rozwiązań nie toleruje środowisko nauczycieli nazbyt wiekowych, skostniałych, zadufanych
w sobie oraz organy prowadzące placówki oświatowe, dla których zmiany zaburzają
patologiczne układy charakteryzujące władze lokalne. Wieloaspektowe wyzwania
dotyczą kształcenia młodych pokoleń ludzi odnajdujących się w bardzo skomplikowanej
rzeczywistości społecznej. Są to wyzwania współczesnej pedeutologii oraz pedagogów
i dyrektorów – menagerów placówek edukacyjnych. Przyszłość polskiej edukacji zależy
od nauczycieli kreatywnych, zdolnych, odpowiedzialnych, nie bojących się wyzwań,
wybieranych do zawodu na podstawie uczciwej procedury konkursowej. Jest to możliwe
tylko wtedy, kiedy będzie społeczna aprobata proponowanych zmian ustawodawczych.
Słowa kluczowe: środowisko pedagogiczne, mechanizmy patologiczne, kompetencje zawodowe,
predyspozycje osobowościowe, uwarunkowania prawne.
Abstract
The Polish accession to the European Union forced the adaptation of a series of
acts of public institutions to EU requirements, which also applies to regulations relating to
the system of education. Life, however, shows that not in all cases were we able to make
a timely change preventing corruption-related and pathological mechanisms. The internal
criticism of the Polish education system does not affect graduates from secondary schools
and universities who are doing very well in the European labor market, and are in many
cases wanted as great professionals displacing the representatives of other nations. The
changing reality enforces the European experimentation and the introduction of innovative
solutions giving hope to improving the effectiveness of education of the younger generation.
Sometimes, however, new developments are not tolerated by the aged, rigid, selfcentered
teachers as well as the authorities managing educational institutions, for whom
changes interfere with pathological systems characterizing the local authorities. Multifa

ceted challenges relate to the training of young people who find their ways in a complex
social reality. Those are the challenges of contemporary pedeutology, educators and heads
– managers of educational institutions. The future of the Polish education depends on
teachers who are creative, talented, responsible, not afraid of challenges, selected to the
profession on the basis of a fair competition procedure. That will be possible only when
there is a public approval of the proposed legislative changes.
Keywords: educational environment, pathological mechanisms, professional competence,
personality traits, legal conditions.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Dawid J. W. 1959. O duszy nauczycielstwa. W Osobowość nauczyciela, red. Wincenty Okoń.

Warszawa: Wydawnictwo PZWS.

Delors J. 1998. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.

Duraj-Nowakowa K. 2000. Systemologiczne inspiracje pedeutologii. Kraków: Impuls.

Gardner H. 2009. Pięć umysłów przyszłości. Warszawa: MT Biznes.

Goriszewski W. 2000. Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych. Warszawa:

Wydawnictwo WSP TWP.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. 1996. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Pachociński R. 1994. Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut

Badań Edukacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku. Dz. U.

Nr 184, poz. 1436.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu

pracy komisji konkursowej. Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.

Strykowski W. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo

eMPi2.

Szuman S., 1959. Talent pedagogiczny. W Osobowość nauczyciela, red. Wincenty Okoń Warszawa:

Wydawnictwo PZWS.

Ustawa – Karta Nauczyciela. Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz

z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock