DOŚWIADCZANIE PODMIOTOWOŚCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W OPINII UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Agnieszka Głowala

Abstrakt


Streszczenie
Współczesny model życia w naszym kraju powoduje, że społeczeństwo kieruje
szczególną uwagę w stronę edukacji krytyczno-kreatywnej i podmiotowej. W wychowaniu
pojęcie podmiotowości można traktować zarówno jako kategorię normatywną, jak
i wartościującą.
Warunkiem niezbędnym do zrozumienia i przeniesienia idei podmiotowości do
praktyki edukacyjnej jest znajomość jej filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych
podstaw. W tekście odwoływać się będę przede wszystkim do ujęć kategorii podmiotowości
na gruncie pedagogiki, co stanowić będzie tło do omówienia koncepcji i wyników
badań własnych dotyczących poczucia doświadczania podmiotowości przez dziecko
w edukacji szkolnej.
Słowa kluczowe: podmiotowość, edukacja, uczeń, badania
Summary
The current model of life in our country causes the society to pay attention to
critical-creative and subjective education. During upbringing, subjectivity may be meant
as a normative category and also as an evaluative one. The necessary condition needed
to understand and put the idea of subjectivity into practice is being aware of its philosophical,
psychological and pedagogical basics. In the text I mainly refer to views of subjectivity
within the field of pedagogy which are created as the background for analyzing
conceptions and results of my own studies. These studies refer to the feeling of subjectivity
among children in school education. Results show that the image of having sense of subjectivity
amid students in primary school is satisfying. Teacher’s attitude as a direct factor
of experiencing subjectivity among children was marked very well.
Keywords: subjectivity, education, student, studies


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Bałachowicz Józefa. 2008. „Edukacyjne wspieranie rozwoju podmiotowości człowieka”. Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. Nr 6.

Bałachowicz Józefa. 2008. „Podmiotowość dziecka – teoria czy potrzeba dnia codziennego”.

Życie Szkoły. Nr 7.

Banachowicz Józefa. 2008. „Podmiotowość jako kulturowy sposób adaptacji człowieka

w świecie Problemy i zadania edukacji”. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. Nr 3.

Bielski Janusz. 2006. „O podmiotowości ucznia”. Kultura Fizyczna. Nr 9-12.

Bobryk Jerzy. 1995. Jak tworzyć rozmawiając. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bruner Jeromy. 2006. Kultura edukacji, Kraków: Universitas.

Chodorowska-Chromiec Małgorzata. 2002. Kompetencje nauczyciela do podmiotowego traktowania

uczniów w wieku. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

Dudzikowa Maria. 2005. „Wokół kategorii podmiotowości z „gęstą zadymą mętnego słowotoku”

w tle. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. Nr 10.

Górniewicz Józef. 2001. Kategorie pedagogiczne tolerancja twórczość wyobraźnia. Olsztyn:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Keplinger Alicja. 2009. „W okowach bierności”. Psychologia w Szkole. Nr 3.

Kujawiński Jacek. 1995. „ Metody edukacji wczesnoszkolnej”. Życie Szkoły. Nr 1.

Kofta Mirosława.1989. Orientacja podmiotowa: zarys modelu. W Podmiotowość w doświadczeniach

wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań, red. Antonina.

Gurycka, Mirosława Kofta. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Król Roman. 2006. „Podmiotowość podmioty wychowania”. Życie Szkoły. Nr 1.

Lewowicki Tadeusz. 1994. Przemiany oświaty, Warszawa. Wydawnictwo: „Żak”.

Palka Stanisław. 2008/2009. „Kształtowanie poczucia optymizmu u uczniów”. Nauczanie Początkowe.

Nr 2.

Paszkiewicz Aneta. 2010. Podmiotowe traktowanie wychowanka wyzwaniem dla współczesnej

edukacji. W Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne, red. Piotr Mazur, Dorota

Sikora. Chełm: Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Peplińska Elżbieta. 2003. „Czy podmiotowość w szkole jest możliwa?”. Polonistyka. Nr 4.

Piotrowski Eugeniusz. 2006. „Nauczyciel i uczeń jako równoprawne podmioty procesu kształcenia”.

Wychowanie na co Dzień. Nr 7-8.

Popławska Agata. 2007. „Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej

szkole”. Edukacja. Nr 4.

Puślecki Władysław. 2010. Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock