PODSTAWY MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ FACHOWCA TURYSTYKI

Walentyna Łozowiecka

Abstrakt


Streszczenie
W artykule rozpatruje się wpływ motywacji osiągnięć człowieka, w tym fachowca
turystyki, na odpowiednie formy ludzkiego zachowania, wyróżniając dwie główne grupy
motywów. Pierwsza odnosi się do osiągnięcia prawidłowego rozwiązania problemu,
tworzenia odpowiedniego zachowania sytuacyjnego. Druga wiąże się z koniecznością zachowania
godności, samooceny spowodowanej opinią innych. Motywacja osiągnięć przewiduje
istnienie poczucia związku między własnymi działaniami i ich skutkami, wzięcie
odpowiedzialności za swoją przyszłość.
Najważniejszym elementem motywacji osiągnięć jest zaufanie. Człowiek, który
wierzy w siebie, jest zdolny do podołać wszystkim trudnościom i osiągać konkretne cele.
Głównymi składnikami osiągnięć motywacyjnych są: konkretne cele; świadoma potrzeba
osiągnięć, aspiracje w zakresie wiedzy o rzeczywistych warunkach pracy, znalezienie sposobów
współpracy ze współczesnymi pracodawcami, nowoczesna wiedza, umiejętności
i kompetencje. Podstawą motywacji osiągnięć współczesnego człowieka jest: samodoskonalenie,
zdolność do podejmowania ryzyka, gotowość do zrównoważonego rozwoju
w kontekście zmian społeczno-gospodarczych.
Słowa kluczowe: motywacja, ludzie, działalność, fachowiec turystyki, motywacja, cel,
wynik, motywacja osiągnięć
Abstract
The article deals with the motivation of specialist tourism industry achievement.
Psychologists distinguish two main groups of motives. The first concerns the achievement
of a just solution, the search for truth, formation of appropriate situational behavior.
The second is the need to maintain a sense of dignity, self-respect due to the opinion of
other people. Other important motives relate to cognitive matching, coexistence with the
environment, the need for achievement in a particular field of activity, in particular, specific
discoveries, the desire to do something different, to reach a high level of financial
status, to implement the planned career. It is stressed that in the case of essence of human
nature motivation based on the sense of connection between human actions and their results,
namely the internal sense of control, a person is successful. Achievement motivation
involves a person’s ability to take responsibility for the future, considering the fact that
people with internal locus of control deal better with difficult situations while achieving
success. The most important component of achievement motivation is self-confidence.
The one, who believes in himself and knows him to be able to cope with life’s difficulties
in achieving goals, is able to succeed. The main components of achievement motivation
are: specific objectives, conscious need for achievements, and the desire to know the real
conditions of activity, search for favorable circumstance of cooperation with the employ

ers, appropriate knowledge, skills and competence. The basic principles of achievement
motivation of specialist tourism industry achievements: self-improvement, the ability to
take risks, readiness for sustainable development in the context of socio-economic changes,
systemic perception of the activity situations as situations of achieving success.
Keywords: motivation, people, business, professional tourism, motivation, goal, score,
achievement motivation


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia :

Gasiul Henryk. 2006. Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.

Hamer Hanna. 2005. Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Kargulowa Alicja. 2006. „Poradnictwo andragogiczne: konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia”,

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja nr 2.

Karney Janina Elżbieta. 2007. Psychopedagogika Pracy. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Kreft Wojciech, Pakulniewicz-Błońska Sylwia (red.). 2005. Podręcznik Szkolnego Doradcy

Zawodowego, Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.

Mietzel Gerd. 2000. Wstęp do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Podoska-Filipowicz Elżbieta. 1997. Orientacja zawodowa młodzieży szkół zawodowych

w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. W Dylematy edukacji w końcu

XX wieku, red. Ryszard Gerlach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Pervin Lawrence A., John Oliver P. 2002. Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rheinberg Falko. 2006. Motivation. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Sarzyńska Ewa. 2007. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Lublin: Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Seligman Martin. 2010. Flourish: Positive Psychology and Positive Interventions. Michigan:

The University of Michigan Press.

Stoner James A.F., Freeman Edward R., Gilbert Daniel jr. 2001. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stopińska-Pająk Agnieszka. 2006. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań

rynku pracy. W Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy, red. Agnieszka

Stopińska- Pająk. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Strelau Jan, Bogdan Zawadzki. 2008. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock