POMIAR POSTĘPU A INTROSPEKCJA W GŁĄB PROCESU SŁUCHANIA W JĘZ . ANGIELSKIM

Ewa Chojnacka

Abstrakt


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na skomplikowany statystycznie proces
badania postępu u studentów poddanych instruktażowi oraz refleksyjnej introspekcji
i praktyce w aktywizacji strategii myślowych w procesie rozumienia ze słuchu. Badanie
miało na celu zweryfikowanie hipotez dotyczących efektywności tejże formy treningu.
Studium odbyło się wśród studentów filologii angielskiej na podstawie dwóch prób statystycznych,
składających się z testów wstępnych i końcowych wykonanych w pierwszej
próbie w przedziale dwóch semestrów studiów, a w drugiej - w odstępie 4-semestrów.
Analiza statystyczna dotyczyła zestawienia wyników testów między mniej i bardziej efektywnymi
słuchaczami wyłonionymi względem wyników po pre-teście. W drugiej części
artykułu ma miejsce porównanie dwóch form ewaluacji: względem treści, ukierunkowanej
na produkt, oraz bardziej pożądanej w nauczaniu - ewaluacji strategii, koncentrującej się
na procesie myślowym.
Słowa kluczowe: pomiar postępu, rozumienie ze słuchu, analiza statystyczna, ewaluacja
strategii
Abstract
The present article has taken as its main objective the presentation of a statistically
complicated research process of investigating progress in students who underwent an instruction
and reflective introspection practice in mobilizing cognitive strategies within the
process of listening comprehension. The research study aimed at verifying the hypotheses
pertaining to effectiveness of the applied form of training. The study took place among
students of English Department, based upon two different samples within the time space
of two and four terms between the pre and post-tests. The statistical analysis relied on the
results of less and more effective listeners that emerged after the post-tests. The latter part
of the present article involves comparison between the evaluation of two variables, i.e.
content aiming at the product and, a more desirable in teaching - since process-oriented -
strategy assessment.
Key words: progress measurement, listening comprehension, statistical analysis, strategy
evaluation


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliogrfia :

Abbas P.G., Sabouri N. B. 2016. „Learners’ Listening Comprehension Difficulties in English

Language Learning: A Literature Review English Language Teaching”. Canadian Center

of Science and Education, tom 9/6.

Brown J.D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning. Cambridge University

Press: Cambridge.

Brown M.B., Forsythe A.B. 1974. “Robust tests for equality of variances”. Journal of the American

Statistical Association, tom 69.

Chien, Ch. and Wei L.. 1998. “The strategy use in listening comprehension for EFL learners in

Taiwan”. RELC Journal, tom 29/1.

Cohen, A. D. 1998. “Strategies in learning and using a second language”. Applied Linguistics

and Language Study.

Goh, Ch. 1998. “How ESL learners with different listening abilities use comprehension strategies

and tactics”. Language Teaching Research tom 2/2.

Hamouda, A. 2013. „An Investigation of Listening Comprehension Problems Encountered by

Saudi Students in the EL Listening Classroom”. International Journal of Academic Research

in Progressive Education and Development, 2/2.

Levene H. 1960. In contributions to Probability and Statistics. W Essays in Honor of Harold

Hotelling, red. W Olkin i in. Stanford: Stanford Univeristy Press.

Lewandowska-Tomaszczyk B. 2010. Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych.

W Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, red.

J. Nijakowska. Kraków: Tertium.

Lopes R.H.C., Reid I., Hobson P.R. 2007. The two-dimensional Kolmogorov-Smirnov test.

XI International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics

Research. Amsterdam:The Netheralnds.

Nijakowska J. (red.). 2010. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym.

Kraków: Tertium.

Renandya, W. A., Farrell, S.C. 2010. “Teacher, the tape is too fast! Extensive listening in ELT”.

ELT Journal, Advance Access.

Ridgway, T. 2000. “Listening strategies - I beg your pardon?”. English Language Teaching

Journal tom 54/2.

Rubin J. 1994. “A review of second language listening comprehension research”. The Modern

Language Journal tom 78.

Santner T. J., Pradhan V., Senchaudhuri P., Mehta C. R., Tamhane A.. 2007. “Small-Sample

Comparisons of Confidence Intervals for the Difference of Two Independent Binomial Proportions”.

Computational Statistics and Data Analysis tom 51. 791-799.

Vandergrift, L. 1999. “Facilitating second language listening comprehension: acquiring successful

strategies”. English Language Teaching Journal tom 52/3.

Zeng, Y. 2012. Metacognition and self-regulated learning for Chinese EFL listening

development. Nieopublikowana praca doktorska, National Institute of Education, Singapore:

Nanyang Technological University,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock