Procedura recenzowania artykułów

 

1. Każdy z autorów wraz z tekstem składa oświadczenie o oryginalności pracy. Autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania artykułu w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa swój procentowy udział w przygotowaniu pracy. 

 

2. Wzory wszystkich formularzy dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

 

3. Wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma „Społeczeństwo. Edukacja. Język” dokonuje Redaktor Naczelny czasopisma i redaktorzy tematyczni. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane.

 

4. Redakcja powołuje do oceny każdego artykułu dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.

 

5. Uczelnia zawiera stosowne umowy z recenzentami, okreslające wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzentów, zapewniające wiarygodność ich konkluzji, adekwatne do potrzeb Redakcji. Recenzje niezgodne z umową nie są przyjmowane.

 

6. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind review process).

 

7. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

 

8. Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje w wersji papierowej.

 

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów na stronie internetowej czasopisma.

 

10. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora Naczelnego czasopisma i nie podlega odwołaniu.Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock