Procedura recenzowania artykułów


1. Każdy z autorów wraz z tekstem składa oświadczenie o oryginalności pracy. Autor przenosi na
wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania artykułu w formie drukowanej oraz w
formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa swój procentowy
udział w przygotowaniu pracy.


2. Wzory wszystkich formularzy dostępne są na stronie internetowej czasopisma (www.sej.pwszplock.pl).


3. Wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma „Społeczeństwo. Edukacja.
Język” dokonuje Redaktor Naczelny czasopisma i redaktorzy tematyczni. Prace niespełniające
podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są
odrzucane.


4. Redakcja powołuje do oceny każdego artykułu niezależnych recenzentów spoza Uczelni.


5. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind review process).


6. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.


7. Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje w wersji papierowej.


8. Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do
publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów na stronie internetowej czasopisma.


9. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora
Naczelnego czasopisma i nie podlega odwołaniu.Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock