Indeksacja

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B).

Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus (ICV 2016: 68,44; ICV 2015: 46,98ICV 2014: 38,08)

Dostępne jest w następujących bazach referencyjnych:

  • BazHum
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • PBN POL-index
  • ICI Journals Master List


Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock