O Czasopiśmie / About the Journal

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język ukazuje się od 2013 roku. Od roku 2017 wydawane jest jako półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wszystkie numery Redakcja zamieszcza na stronie internetowej w wersji pełnotekstowej.

„Społeczeństwo. Edukacja. Język” to propozycja czasopisma naukowego prezentującego aktualne zagadnienia z obszaru dyscyplin nau społecznych oraz humanistycznych, m.in. pedagogiki, neofilologii, psychologii, socjologii, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie. 

 

Pismo ma ambicje publikowania artykułów prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w macierzystej uczelni jak również w innych ośrodkach akademickich oraz recenzji najnowszych książek naukowych.

 

The scientific journal entitled “Society. Education. Language” of The Institute of Humanistic and Social Sciences within The State School of Higher Professional Education in Płock is a new proposition of an academic scientific publication on the topics of current issues pertaining to the fields of pedagogy, modern languages, sociology, psychology and political science. Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2016: 68.44) oraz dostępne m. in w bazach: BazHum i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock