Wymogi redakcyjne

 

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

1. Objętość nadsyłanych artykułów powinna mieścić się w zakresie 10-20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: TNR 12, interlinia: 1,5, tekst obustronnie wyjustowany, marginesy: 2,5 cm, akapit wcięcie 1 cm, przypisy dolne czcionka TNR 10);


2. Wyróżnienia w tekście tylko kursywą (nie należy używać podkreśleń ani pogrubionej czcionki);


3. Cytaty pisane kursywą, cytaty dłuższe niż 3 linijki wyodrębniamy od nowego akapitu.


4. Tabele i rysunki wyraźne, czarno-białe, oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu, podpisane w TNR 10 i wyśrodkowane (tabele podpisane od góry, a wykresy od dołu: Tabela 1. oraz Wykres 1. Zawartość wykresów i tabel w TNR 10. Źródło podane pod tabelą / wykresem w TNR 10);


5. Numeracja stron w prawym dolnym rogu (sama liczba).


6. Przypisy w tekście głównym (przypisy harwardzkie) w nawiasie kwadratowym zgodnie z wytycznymi:
a) W tekście głównym obowiązuje system podawania źródeł w nawiasach kwadratowych znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę cytowanej publikacji: [nazwisko autora, rok, s. …].
b) System ten wymaga każdorazowo po odwołaniu się do publikacji innego autora podania w tekście zasadniczym nazwiska tegoż autora i roku wydania jego pracy, przy czym sposób podawania tych danych zależy od kontekstu zdania, np.:
• Jacek Pasieczny [2002] odnosi dyskurs do pojęcia interakcji społecznej.
• Odbiciem tego stanu rzeczy jest umieszczenie badań nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu [Pasieczny, 2002].
c) W przypadku powoływania się na określony fragment cytowanego dokumentu, oprócz nazwiska i roku należy podać numer odpowiedniej strony materiału źródłowego, np.:
• [Pasieczny, 2002, s.20].
d) Jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów, wówczas podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem i, np.:
• [Michalski i Pajewska, 2001].
e) Podobnie można postąpić w przypadku trzech autorów, np.:
• [Malinowski, Nowak i Kowalski, 2001].
Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in. (= i inni) np.:
• [Malinowski i in., 2004].
f) Gdy cytuje się kilka publikacji autora opublikowanych w tym samym roku, po dacie należy dodać (bez spacji) kolejne małe litery, np.:
• [Nowak, 2000a, 2000b, 2000c].
Oznaczenia te powtarza się wówczas w bibliografii zamieszczonej po tekście głównym.
g) Kiedy powołujemy się na pracę zbiorową, należy w tekście zasadniczym podać nazwisko redaktora naukowego publikacji oraz skrót red. w nawiasie, np.:
• [Grzywacz i Kowalski (red.), 2015].
W bibliografii szereguje się wówczas taką pozycję według nazwiska redaktora.
h) Przyjmuje się również zasadę, że kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej, a nie według alfabetu, np.:
• [Nowak, 1984; Malinowski, 1986; Kowalski, 2000].
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzi potrzeba powołania się na prace kilku autorów pochodzące z różnych lat. Aby uniknąć konieczności powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska z kolejnymi datami, szereguje się prace chronologicznie w obrębie poszczególnych autorów, np.:
• [Nowak, 1997, 2000, 2001; Malinowski, 1993, 1998, 2000].
i) Odwołania do stron internetowych powstają na podstawie bibliografii, w której szeregujemy je alfabetycznie, nadając im kolejne skróty z numerem:

[www 1]
[www 2]
[www 3]

j) W przypadku odwołania się do aktów prawnych, należy podać początek jego nazwy:
[Ustawa o rachunkowości]
[Kodeks karny]
[Prawo bankowe]
[Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej...]
k) W przypadku odwołania się do dokumentów nie posiadających określonego autora należy podać początek jego nazwy:
[Uchwała Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie]


7. Bibliografia wykorzystanych źródeł na końcu tekstu przygotowana alfabetycznie według wzoru stylu Chicago (The Chicago Manual of Style)
a) Zapis bibliograficzny książki:
Sawicka Katarzyna. 2010. Socjoterapia. Warszawa: Kompendium.
Michalski Tomasz, Pajewska Renata. 2001. Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
b) Zapis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej:
Kotliński Grzegorz. 2012. Dylematy marketingu banków spółdzielczych. W Współczesna bankowość spółdzielcza, red. Anna Szelągowska. Warszawa: CeDeWu.
c) Zapis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Kluczyńska Marta, Grzywacz Jacek. 2015. „System finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w świetle doświadczeń niemieckich”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXII.
d) Zapis bibliograficzny aktu prawnego:
Ustawa z dnia 16 września 1982 roku. Prawo spółdzielcze. Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
e) Zapis bibliograficzny strony internetowej:
[www 1] http://www.msz.gov.pl (dostęp: 17.02.2012)
f) Zapis bibliograficzny dokumentu, programu itp.:
Uchwała Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie strategii związku 9.05.1991 r.

8. Układ tekstu:
 Imię, nazwisko autora/autorów (pogrubiona czcionka) w lewym górnym rogu TNR 14, od nowego wersu miejsce pracy (bez pogrubienia TNR 12)
 Tytuł tekstu w języku polskim i angielskim (, czcionka TNR 14 pogrubiona)
 Streszczenie w języku polskim i angielskim (odpowiednio nagłówki: Streszczenie, Abstract; czcionka TNR 10, objętość maksymalnie 500 znaków)
 Słowa kluczowe, Keywords (do 7 pojedynczych słów w języku polskim i 7- w j. angielskim)
 Tekst właściwy (podział na poszczególne sekcje opatrzone standardowymi numerowanymi nagłówkami; tytuły oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu z góry i z dołu, czcionka pogrubiona)
 Bibliografia (ułożona alfabetycznie nienumerowana)

 


Informacje dla Autorów tekstów przesyłanych do druku:
1. Materiały należy przesyłać drogą elektroniczną (pliki doc.) na adres: redakcja.sej@pwszplock.pl;
2. Należy również przesłać wypełnione załączniki (w formie skanu);

 

 



Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock